Aanvullende / Bijzondere logistieke dienstverlening

Algemeen

Tot onze taken behoort steeds vaker ook de verzorging van aanvullende dienstverlening in de logistieke keten . In zowel het “vóór” traject , als ook in het “ná” traject van het transport, bieden wij aanvullende ondersteuning. Dit leidt tot een soort van klant/maatwerk-aansluitingen en tot een min of meer logistiek totaal-pakket.

Het doel hiervan is telkens weer de optimalisatie. Mogelijk toe te passen in het belang van soepele doorstromingen bij aansluitingen in en van de verschillende logistieke fase’s. Hierbij te denken aan de fases van (1>) de produktie naar tasveld (het ruimen) , (2>) die van de laadlokatie tot de bouw- of werklokatie (de rit) en (3>) die ingaande vanaf de “vracht”aankomst op de bouw/werklokatie en de ontvangst ervan tot en met de verwerking van de vracht (de lossingplaatsing of zelfs montage). De assisterende handeling van toebehoren en alertheid ten aanzien van het goede verloop zijn hierbij vaak ook een belangrijk onderdeel

Engineering

Omvangrijke, doorlopende en bijzondere transporten vragen regelmatig om de nodige voorbereiding en planmatige uitwerking. In overleg met onze opdrachtgevers kunnen wij deze zorg geheel (of gedeeltelijk) uit handen nemen en dragen wij (geheel of ondersteunend) zorg voor het goede verloop. Deze kwesties variëren en bestaan bijvoorbeeld uit route onderzoeklading-voorziening onderzoek , de mogelijke opvolgende verzorging daarvan, het (tijdig aanvragen van) en verwerven van de benodigde ontheffingen, het voeren van de nodige (voorbereidende) werkbesprekingen en het opstellen van een bijzondere projektplanning en / of rapportage.

Ruiming en belading activiteiten

Voor een aantal van onze klanten hebben wij een deel van de zorg uit handen genomen ten aanzien van het ruimen, (ver)tassen en beladen. In de “interne” logistiek (vanaf de afroep) tot en met het uitrijden van de fabriekspoort. Ter optimalisatie, in nauwe samenwerking en in overleg, volgens specifiek voor en met de klant opgezet plan. Dit wordt gevolgd door regelmatige evaluatie en aanpassende bijsturing op een voortvarende gang van zaken. Onze eigen medewerkers zijn hierbij dagelijks ter plekke op de produktie lokatie en functioneren in goede (ondersteunende) samenwerking.

Just in time / wissellaad/afzet systeem (met gestuurde assen)

De uitdaging voor ons en onze opdrachtgevers is om ook op langere termijn te kunnen blijven voldoen aan de tijdige en voldoende bevoorrading van de bouw. Met name voor reeks aanleveringen, bij relatief snelle bouwprocessen en daar waar de montagetijd vanaf de auto relatief lang duurt. Hierdoor kan er op het werk zelf volgens eigen planning van de uitvoerder voldoende montage-produktie worden gemaakt. Een aanleverwijze waarbij (verwerking)snelheid, (geplande) volumes en flexibiliteit als combinatie mogelijkheden samen kunnen gaan. Een mogelijkheid om te kunnen werken zonder de risico’s van stagnatie of extra lostijd kosten!

Het systeem beschikt over (chassis)opleggers met stuurassen, tegenwoordig veelal nodig zo niet onontbeerlijk voor het kunnen bereiken van een werk.

De (bestrijding van) toenemende kosten van file leed, beperking van inefficiënte wacht-stilstandkosten en de mogelijkheid tot een betere beladingverdeling hebben ons eveneensr bewogen tot de inzet van een wissellaad en afzet systeem. Zo kunnen de flats in beginsel worden geladen op alle tijden van de dag. De belading ervan (bij de verlader) zijn in eigen tijdschema’s in overleg in te plannen (bijvoorbeeld in de daluren van de ruiming). Hierbij kan rekening worden gehouden met mogelijk andere voorrang genietende activiteiten die de inzet vragen van die(zelfde) ruim- en laadploeg-personen.

De flats worden thans ingezet in het segment van het prefab beton tot element lengte’s van 13,0 m. 30 ton per vracht.

Zelf lossers & montage en Shovel inzet op de bouw

Wij beschikken over zelflossers ter lossing en montage van heipalen/vloeren/elementen en stalen en betonnen barrier in de wegenafzettingen. Met regelmaat worden de zelflossers ook ingezet ten behoeve van het spoor in het kader van rails en bielzen transport. De autolaadkranen zijn compleet uitgerust en voorzien van het benodigde en geschikte klem-, evenaar – en grijp materieel. Met de bijbehorende ladingzekering voorzieningen en eventueel benodigde vergunningen of ontheffingen. Door de lossing zelf te kunnen doen en vooruitlopende op de (montage) planning van de bouw hoeven wachttijd kosten niet meer voor te komen omdat alle betrokkenen optimaal kunnen inplannen en doorgaan met hun activiteiten.

Shovel

Naast de autolaadkranen exploiteren wij een 12 tons shovel uitgerust met verschillende laad & losbalken ten behoeve van de lossing en eventueel nodige ondersteuning op het losadres. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld heipalen tot een lengte van circa 30 meter lossen.

De combinatie van een goede bevoorrading, een snel verloop van een werk door zelflossing en de mogelijkheid daarbij van aanlevering buiten de geijkte bouwtijden (7-15/16 uur) , is inmiddels welhaast een noodzakelijke kosten en tevens een milieu besparende toepassing. En kan daarom zoveel als mogelijk worden benut. Hierbij kan vooral worden gedacht aan de steeds verder toenemende verkeerscongestie en een wenselijke goede balans tussen een passend vrachttarief en de benodigde en haalbare dagomzet van de in te zetten combinaties.

Op- en overslag

Op ons eigen vestigingadres beschikken wij over tijdelijke tot langdurige opslag-mogelijkheden met inbegrip van de benodigde hijsvoorzieningen. Naast de inzet van onze autolaadkranen bij belading en lossing van de goederen, beschikken we hiervoor over een twee stel verrijdbare portalen voorzien van 2 x 5 tons en 2 x 10 tons klokken, een eigen shovel (12 tons) en het nodige hulp-, laad- en los materieel. De op en overslag is bedoeld als aanvulling op onze overige logistieke dienstverlening en ter oplossing van tijdelijke of meer langdurige behoefte………Deze vindt voornamelijk plaats op ons buitenterrein. Maar overdekte en / of inpandige opslag behoren eventueel ook tot de mogelijkheden.